تدوین طرح توجیه اقتصادی

تدوین طرح توجیه اقتصادی

از ویژگی های انسان این است که برای کارهایی سرمایه گذاری نماید که دارای منفعت هستند. همچنین برای ایجاد یک طرح جدید باید منفعت دار بودن آن را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. برای هر فردی روشن است که یک کسب‌وکار جدید باید برای سرمایه گذاران طرح سودآوری داشته باشد. سنجش این سودآوری برای سرمایه گذاران و اطمینان دادن به آن ها برای سودآوری طرح جز با تحلیل اقتصادی پروژه امکان پذیر نیست. تحلیل اقتصادی جز جدایی ناپذیر شروع یک کسب‌وکار یا پروژه جدید می‌باشد که باید از قبل از اجرای پروژه انجام شود و در صورتی که نتایج حاصل از این مطالعه مثبت بود، اجرای پروژه آغاز گردد.

analysis-financial

خدمات ما

  • شناسایی و برآورد هزینه‌های سرمایه گذاری
  • شناسایی و برآورد هزینه‌های جاری
  • تعرفه گذاری خدمات
  • شناسایی و برآورد درآمدها
  • هدف گذاری اقتصادی طرح
  • تحلیل سودآوری
  • تحلیل نرخ بازگشت سرمایه
  • تحلیل دوره بازگشت سرمایه
  • تحلیل نقطه سربه‌سری