طراحی معماری فناوری اطلاعاتی سلامت

معماری سیستم اطلاعاتی شامل طرحی است از سیستم‌های مورد نیاز کسب‌وکار جهت پردازش داده‌ها و حمایت از اهداف عالی، ارتباط بین برنامه‌های کاربردی و راه حلی برای یکپارچه سازی آنها و روابط آنها با فرآیند محوری سازمان است. این معماری استانداردهای جامع سازمانی که تمام اجزای برنامه کاربردی، از جمله بسته‌های نرم افزاری که نیاز به تطابق دارند را شامل می‌شود.

تحلیل و طراحی معماری پیش نیاز هر توسعه نوع نرم افزاری می‌باشد. این معماری کارکردهای سیستم و مسیر توسعه و استقرار آن در سازمان را تبیین می‌کند.

معماری فناوری اطلاعاتی سلامت

خدمات حوزه طراحی معماری فناوری اطلاعات

  • توسعه استراتژی فناوری اطلاعات (IT Strategy)
  • تدوین الگوهای حاکميت فناوری اطلاعات (IT Governance)
  • تحول فناوری اطلاعات (IT Transformation)
  • طراحی سیستم مديريت امنيت اطلاعات (Information Security)
  • پیاده‌سازی استانداردهای حکمرانی فناوری اطلاعات (COBIT و ITIL)
  • تحلیل نیازمندی‌های سیستم‌های اطلاعاتی (Functional/ Non-Functional Requirement)
  • ارزیابی سیستم‌های اطلاعاتی موجود
  • طراحی سیستم‌های اطلاعاتی (Data Model, Data Base, Middleware, Web Server)