استقرار سیما در شبکه‌های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران