امید دادور

Back-end developer

  • کارشناس ارشد ریاضیات دانشگاه تهران