زهرا صابری

Full stack developer

  • کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار
  • دانشگاه علم و صنعت ایران