مجتبی فاضلی‌نیا

Full stack developer

  • دکترای مهندسی الکترونیک
  • دانشگاه علم و صنعت ایران