فاطمه نخعی

Full stack developer

  • کارشناس مهندسی نرم‌افزار دانشگاه صنعتی امیرکبیر